-

Clumb Sandwich1 πατάτες αναψυκτικό
Clumb Sandwich2 πατάτες αναψυκτικό
Clumb Sandwich3 πατάτες αναψυκτικό
Hamburger cheese1 πατάτες αναψυκτικό
Hamburger cheese2 πατάτες αναψυκτικό
Hamburger cheese3 πατάτες αναψυκτικό
Hamburger special1 πατάτες αναψυκτικό
Hamburger special2 πατάτες αναψυκτικό
Hamburger special3 πατάτες αναψυκτικό
Hot Dog special x1 πατάτες αναψυκτικό
Hot Dog special x2 πατάτες αναψυκτικό